Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

- Hele Høyesterett inhabil
Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

Injuria.no » Faglig

- Hele Høyesterett inhabil

Dette er påstanden til forsvareren til en mann tiltalt for å ha brutt seg inn hos Magnus Matningsdal i en sak som kommer opp i slutten av oktober. Som kolleger av fornærmede burde de ikke dømme gjerningsmannen. Sist gang noen påstod at hele Høyesterett var inhabil, avgjorde Høyesterett at det ikke var tilfelle.

Skrevet av: Helene Oeding Christensen
Publisert: 29.11.2003 11:18

Men det betyr ikke at ikke enkeltdommere må fratre i saker. Senest ved kjennelse 2. september avgjorde retten at Jens Edvin Skoghøy var inhabil til å behandle spørsmålet om konkurskarantene var straff. I så tilfelle ville det ikke være mulig å reise tiltale mot noen som allerede hadde fått karantene. Skoghøy hadde skrevet en artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap og konkludert med at karantene er straff. Han anså seg ikke selv for inhabil, men det mente de fem som behandlet spørsmålet. Skoghøys fratredelse fikk ikke innvirkning på utfallet.

Den vanligste måten en dommer kan bli inhabil på er likevel slektskap. For eksempel er Kirsti Coward samboer med regjeringsadvokat Sven Ole Fagernes. Man regner med at hun må fratre i alle saker som prosederes av Regjeringsadvokaten eller hans underordnede. Dette skjedde blant annet to ganger i 2000. Også dommerne Bruzelius og Gjølstad har ektefeller eller samboere med toppstillinger i Staten. Det at Gjølstad er gift med en ekspedisjonssjef i Finansdepartementet gjør henne inhabil i alle skattesaker.

I alt har inhabilitetsinnsigelser mot høyesterettsdommere blitt reist i åtte saker og mot ti forskjellige dommere de siste tre årene. Det betyr ikke at innsigelsene alltid fører frem. Særlig gjelder dette dommernes tilknytning til parter gjennom styreverv eller når de har behandlet saken tidligere. Ikke all tilknytning til bedrifter som er parter eller til bedrifter i samme konsern får betydning for dommernes habilitet.

Om hele Høyesterett noen gang skulle bli inhabil, ville det skape uoverkommelige problemer. Man kan naturligvis utnevne kvalifiserte settedommere, men at landets høyeste domsstol ikke kan fungere er drastisk. Det er mulig Høyesteretts kjæremålsutvalg hadde dette i bakhodet da samtlige dommeres fratreden ble påstått i saken mellom Amelia og Einar Riis mot Rekstens konkursbo i Rt 2000 s1928. Men avgjørende var det neppe.

Det som derimot har skjedd, er at en hel domsstol har blitt satt ut av spill. I 2002 kom det opp en sak for Høyesteretts kjæremålsutvalg der hele Jæren herredsrett var inhabil. Det samme gjaldt settedommeren som var utnevnt for å bøte på det.

Kan ikke nekte folk å gifte seg
Professor Kai Krüger som selv har vært konstituert dommer i Høyesterett synes dommernes inhabilitet i enkeltsaker er uproblematisk. Han mener retten har taklet inhabilitetsspørsmålene på en måte har blitt akseptert.

"Norge er et lite land. Hva skal man gjøre?" argumenterer han. "Du kan jo ikke si at folk skal la være å gifte seg." Han er likevel enig i at det ikke er bra at en dommer må fratre i et stort antall saker som er viktige for rettsutviklingen slik for eksempel Coward må i dag. Krüger viser til at regjeringsadvokat Fagernes nærmest har tilbudt å trekke seg fra stillingen for ikke å stenge for sin kones karriere. "Slike offer er det ikke rimelig å kreve på rettssikkerhetens alter." slår Krüger fast.

Henry J. Mæland som også har vært konstituert i Høyesterett i en periode, synes heller ikke inhabiliteten er et problem. "Jeg fikk et solid inntrykk av nivået på dommerne da jeg var der." sier han. Han fremhever at de viktigste kravene til en Høyesterettsdommer er faglig tyngde, godt skjønn og stor arbeidskapasitet.

En domsstol av Oslo-folk
Det er likevel ikke til å stikke under en stol at inhabilitetsproblematikken oppstår mye fordi dommerne rekrutteres fra ett og samme miljø. Advokat Pål Lorentzen fra Thommesen står ved kritikken han kom med som formann i Advokatforeningens rettssikkerhetsavdeling. "Mitt hovedinntrykk er at Høyesterett samlet sett har for sterk forankring i Oslo." sier Lorentzen. Han har merket seg at det i det siste har vært ansatt folk fra utenfor Oslo-gryten, men sier at dette ikke har forandret hans prinsipielle syn.


INHABILITET DE SISTE ÅRENE

Rt 2000 s251 - Jens Bugge ikke inhabil selv om hadde sittet i representantskapet hos et selskap i samme konsern som en av partene.

Rt 2000 s317 - Kirsti Coward og Jens Bugge ikke inhabile selv om de hadde tilknytning til en av partene.

Rt 2000 s669 (plenum) - Justitiarius Carsten Smith inhabil fordi svigersønnen hadde deltatt i behandlingen av saken hos Regjeringsadvokaten.- Vera Holmøy inhabil fordi hennes mann hadde behandlet saken som ekstraordinær lagdommer i Borgarting.-Liv Gjølstad inhabil fordi hennes mann er ekspedisjonssjef i Finansdepartementet.- Kirsti Coward inhabil fordi hun er samboer med Regjeringsadvokaten.

Rt 2000 s1048 - utskriving fra tvungent psykisk helsevern- Eilert Stang Lund ikke inhabil selv om han tidligere hadde deltatt i behandlingen av saken i Kjæremålsutvalget.

Rt 2000 s1323 - Magnus Aarbakke inhabil fordi sønnen var juridisk sekretær ved EFTA-domsstolen under saksforberedelsen.- Kirsti Coward inhabil fordi hun er samboer med Regjeringsadvokaten.- Karin Bruzelius inhabil fordi hun er samboer med Inge Lorange Backer, ekspedisjonssjef i Lovavdelingen.

Rt 2000 s1928 - Amelia og Einar Riis mot Rekstens dødsbo (plenum). Hele Høyesterett påstått inhabil.- Gunnar Aasland inhabil fordi som tidligere voldgiftsdommer var vitne i saken. - Carsten Smith ikke inhabil selv om hans kone Lucy Smith hadde vært styremedlem i et av kreditorselskapene.- Liv Gjølstad og Karin Bruzelius ikke inhabile selv om de hadde deltatt i Stortingets utredning av Rekstensaken.

Rt 2003 s578 - Konstituert dommer Frederik Zimmer inhabil pga vennskap med en person som ville ha stor økonomisk interesse av utfallet av saken.

HRKj 2. september 2003 - Jens Edvin Skoghøy inhabil fordi han hadde skrevet en artikkel om spørsmålet som skulle opp for Høyesterett.

Skrivervennlig versjon

Injuria

Enter content here

Enter supporting content here

Free counter and web stats