Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Lov og rett-jentene - NETTVERKSNABOLAGET

Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

Ramin-saken: Det eksisterer et Nettverk ....

DAGBLADETS TEKSTARKIV

Dato: 13. februar 2008
Tittel: Lov og rett-jentene
Brødtekst: Hæge Andenæs, ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet.
Kristine Madsen, partner i advokatfirmaet Bull & Co.
Nora Lund Lefdal, advokat i Vesta Forsikring.
Lully Heje, avdelingsdirektør i Garanti-instituttet for
eksportkreditt.
Kristin Bjelland, advokat.
Ingrid Fossum.
Siri Teigum, partner i advokatfirmaet Thommessen.
Susanne Munch Thore, partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.
Merete Smith, generalsekretær i advokatforeningen.
Manuela Ramin-Osmundsen, barne- og likestillingsminister.
Ida Hjort Kraby, advokat hos Regjeringsadvokaten.
Maria Collett Sælør, avdelingsdirektør PST (uklart om hun var
til stede).
Til stede var også flere som ikke regnes som aktive i
nettverket, deriblant Anne-Lise Ryel.
Disse er med i nettverket, men var ikke til stede på middagen:
Kristine Ryssdal, Hydro-advokat
Siri Mathiesen
Kristin Jahre Ramm, sorenskriver Asker og Bærum.
Caroline Lund, advokat.

dblovrett.jpg

DAGBLADET: Lov og rett-jentene

______________________________________________________
 
 
Justis- og politidepartementet

Pressemelding, publisert 15.02.2008

Nr.: 22 - 2008

Utval skal etterkontrollere metodebruken i politiet

Kongen i statsråd nemnde i dag opp eit utval som skal etterkontrollere lovgjevinga om dei inngripande etterforskingsmetodane. Føremålet er å kartleggja om lovendringane har verka etter si hensikt.

Kampen mot organisert og annan alvorleg kriminalitet er ei høgt prioritert oppgåve for regjeringa. For å nå måla om å førebyggje betre, oppklare meir, handsame sakene raskare og rehabilitere betre ved nedkjempinga av slik kriminalitet, er det ei føresetnad at politiet og påtalemakta kan ta i bruk effektive metodar.

- Rettstryggleik og personvern skal vere retningsgjevande for utvalet sine vurderingar, seier justisminister Knut Storberget.

I løpet av dei siste åra har politiet og påtalemakta fått tilgang til ei rekke nye metodar. Det er òg sett i verk fleire andre lovtiltak med sikte på å nedkjempe organisert og annan alvorleg kriminalitet: Kjelder, informantar og vitne i straffesaker har fått betre vern, for eksempel i form av anonym vitneførsel. Domstolen er gjeven utvida høve til å avgrense dokumentinnsyn og provføring for å verne kjelder og informantar.

Ei føresetnad for desse lovendringane var at det etter nokre år skulle bli vurdert om etterforskningsmetodane har verka etter sitt føremål, og om omsyna til personvern og rettstryggleik for den mistenkte og andre i saka er tilstrekkeleg tekne vare på. Dei spørsmål etterkontrollen reiser er av ein slik art at det er naturleg å gje oppgåva til eit breitt samansett utval.

Utvalet vil òg få i mandat å greie ut nokre andre spørsmål. Det skal vurdere heilskapleg dei straffeprosessuelle reglane om dokumentinnsyn. Det er mellom anna trong for ei samla gjennomgåing av kva som skal reknast som dokument i saka. Utvalet skal òg gjere framlegg om straffeprosessuelle reglar om dataavlesing, samt sjå nærare på teieplikta for advokatar, politiet og påtalemakta i straffesaker. Utvalet skal vidare sjå til at regelverket om kommunikasjonskontroll og romavlytting i tilstrekkeleg mon sikrar og respekterer pressen sin rett til kjeldevern.

- Eg er særs nøgd med den samansetjinga utvalet har fått, og eg er trygg på at det vil løyse oppgåvene på ein god måte, seier justisministeren. I tillegg til dei relevante aktørane i strafferettspleia, er det med to professorar og eit medlem utan tilknyting til handsaminga av straffesaker. Utvalet skal trekkje inn pressen sine organisasjonar når det handsamar spørsmål som gjeld pressa, og naudsynt kompetanse frå ekomtilbydarar og ekommyndigheiter ved utgreiing som gjeld desse.

Utvalet er sett saman slik:

Sorenskrivar Nils Terje Dalseide, leiar, Elverum
Advokat John Christian Elden, Oslo
Professor dr. juris Erling Johannes Husabø, Indre Arna
Lagdommar Monica Hansen Nylund, Tromsø
Politifyrstebetent Unni Irene Pedersen, Vestre Jakobselv
Professor dr. juris Dag Wiese Schartum, Oslo
Assisterande sjef for ØKOKRIM, Trond Eirik Schea, Oslo   
Prosjektdirektør i Helse-Sørøst RHS, Ingjerd Schou, Spydeberg
Politiinspektør i PST, Maria Collett Sælør, Bærum

Kontaktpersonar:

Utvalsleiar, Nils Terje Dalseide, tlf. 90 12 52 52
Justisdepartementet, Marianne Vollan, tlf. 22 24 53 12

Besøksadresse: Akersgaten 42 (H-blokk)

Postadresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

______________________________________________________

DAGBLADETS TEKSTARKIV
 
Dato: 13. februar 2008
Tittel: NETTVERKSNABOLAGET
Ingress: Ida Hjort Krabys nære nabo, Jan Egeland er en god venn av
statsminister Jens Stoltenberg.
Brødtekst: I veistubben Telesvingen, på Oslos beste vestkant, bor det nye
barneombudet Ida Hjort Kraby. Hun har fått jobben av barne- og
familieminister Manuela Ramin Osmundsen (Ap), som er gift med
redaktør Terje Osmundsen. Før det var Osmundsen gift med
eks-utviklingsminister Anne Kristin Sydnes (Ap). I dag er
Sydnes gift med Jan Egeland (Ap), FNs tidligere
nødhjelpskoordinator og Stoltenberg-venn, og de har
tilfeldigvis flyttet inn i huset rett over gata for Ida Hjort
Kraby. En annen av Krabys naboer er Nora Lund Lefdal, som er
med i nettverket av kvinnelige jurister hvor også Manuela
Ramin-Osmundsen er med.
- Jeg kjenner Ida Hjort Kraby omtrent så godt som du kjenner
din nabo. Jeg har truffet henne, men det er ingen nære
relasjoner mellom oss. Manuela derimot, kjenner jeg ganske
godt, sier Egeland til Dagbladet.
Han har studert statsvitenskap sammen med kona til Jens,
Ingrid Schulerud. Hun jobber i Utenriksdepartementet, der
Manuela Ramin-Osmundsen ble kjent med henne, da hun fikk seg
jobb, etter at hun måtte gå fra UDI. Gå fra UDI måtte også
Trygve Nordby, som i dag er generalsekretær i Norges Røde
kors. Der sitter Ramin-Osmundsen som styremedlem (har
permisjon) - president er hennes gode venn og faren til Jens
Stoltenberg, Thorvald.
Klassekamerater
Ida Hjort Kraby var tidligere gift med Anders Ryssdal, lederen
i Advokatforeningen. Han har gått på skole med en av Jens
Stoltenbergs gode venner, Knut Brundtland. Brundtland
forsøkte, sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre, som
kjent forgjeves å skaffe tidligere statssekretær Jan-Erik
Larsen (Ap) jobben som ny sjef i A-pressen. Heldigere på
arbeidsmarkedet var Støres gamle veninne fra russestyret på
Berg videregående skole i 1979, Ida Hjort Kraby. Brundtland og
Ryssdal har hatt barn i samme klasse, og Knut Brundtland har
selv gått på skole med Ida Hjort Kraby: De studerte sammen på
jussen i Oslo. Der gikk også advokat Frode Elgesem, som er
gift med Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, og
medlem av juristnettverket til Kraby og Ramin-Osmundsen. Knut
Brundtland og ekteparet Ramin-Osmundsen kjenner hverandre også
fra skisporene på Mylla.
- På hilser'n
- Vi sier hei i løypa når vi møtes. Vi er på hilser'n, kan du
si, sier Brundtland om ekteparet.
Kraby jobber i dag hos Regjeringsadvokaten, som er statens
advokatkontor. Tidligere var hun gift med kollega Thomas
Svensen. Han jobber i dag i advokatfirmaet Wiersholm, hvor han
er partner sammen med en annen eksmann av Krabys, Anders
Ryssdal. Svensen på sin side, er i dag kjæreste med en annen
av Krabys tidligere kollegaer hos Regjeringsadvokaten, Therese
Steen. Hun har permisjon fra den jobben, og jobber nå i
innenriksavdelingen på Statsministerens kontor. I går
bekreftet Ramin-Osmundsen at hun og ektemannen tok en svipptur
innom hytta til Anders Ryssdal og Ida Hjort Kraby, som da var
dommerfullmektig, i Lofoten .
- Dette var i 1991. Min mann var nestleder i NHO. I
forbindelse med en tjenestereise i Lofoten foreslo han at vi
skulle stikke innom en tidligere Unge Høyre-kamerat, sa
Ramin-Osmundsen til VG Nett i går kveld. NHO har også Kraby en
forbindelse til, men den gang het det NAF (Norges Arbeidsgiver
Forening). Her var hennes far, Pål Kraby, direktør, helt til
Dagbladet avslørte at han hadde en gyllen fallskjerm, verdt 20
millioner kroner.
Bildetekst: GODE NABOER: I den vesle veistubben Telesvingen ved
Makrellbekken på Oslos vestkant
dyrkes gode naboskap og nettverk. I det brune huset til
venstre bor Ida Hjort Kraby, som er
plukket ut som nytt barneombud av barne- og utviklingsminister
Manuela Ramin-Osmundsen.
I det gule huset midt på bildet bor Nora Lund Lefdal, advokat
i Vesta Forsikring og deltaker
i det samme kvinnelige juristnettverket hvor Ida Hjort Kraby
og Manuela Ramin-Osmundsen er med. I det brune huset til høyre
bor tidligere utviklingsminister Anne Kristin
Sydnes og hennes mann, tidligere FN-topp og nåværende
NUPI-sjef Jan Egeland, som kjenner barne- og
utviklingsminister Manuela Ramin-Osmundsen «ganske
godt». Foto: Frank Karlsen
Grafikk: Nettverksnabolaget
Person: Ida Hjort Kraby
Manuela Ramin-Osmundsen

nabolaget.jpg

DAGBLADET: NETTVERKSNABOLAGET

 
Hun forteller at det var en norsk kvinnelig jurist som hun ble kjent med da hun jobbet i EU-kommisjonen i 1986 som inviterte henne med.
 
- Da jeg flyttet til Norge tok jeg kontakt med henne for å bli kjent med landet og for å begynne å orientere meg mot det norske arbeidslivet. Jeg ble da spurt om å være med.
 
- Hvem leder gruppen?
 
--
 
VIGDIS VEVSTAD, gift med TRYGVE NORDBY
 
Vevstad, Vigdis
Vigdis Vevstad cand. jur. 1981, tok sin juridiske doktorgrad i 1995. Hun satt i utvalget som høsten 2004 la frem forslag til ny utlendingslov. Vevstad har arbeidet i Utlendingsdirektoratet, UNHCR og Flyktninghjelpen. Videre har hun vært seniorrådgiver i Menneskerettighetsavdelingen i Utenriksdepartementet og ambassaderåd ved EU-delegasjonen i Brussel.
 
Odysseus Nettwrok :  
 
 
 
 
 

Inhabil i tjenesten?

Jeg leste i VGs lørdagsmagasin (8. april 2006) om en mørkhudet kvinne, født på den karibiske slaveøya Martinique.
Publisert  21.04.2006 - 08:46
 
To år gammel kom hun til Frankrike, der hun vokste opp og utdannet seg til jurist. Hun giftet seg med en norsk mann og kom sommeren 1991 til Norge. I 1999 bygget hun opp «Senter mot etnisk diskriminering» og ble dets leder. Hun har vært en sterk og dominant person i møte med myndigheter og maktpersoner i forbindelse med sin aktivitet for minoritetene i Norge.
Dette var også bakgrunnen! for at hun i 2002 ble hentet til UDI av daværende direktør Trygve Nordby som hans høyre hånd.
Kvinnen som her er blitt beskrevet, er Manuela Ramin-Osmundsen, nåværende direktør i UDI (for tiden ut i permisjon grunnet avventing av granskingen etter UDI-skandalen vedrørende behandlingen av de 182 kurderne som fikk oppholdstillatelse og familiegjenforening på feil grunnlag).
Manuela Ramin-Osmundsen er fortsatt fransk statsborger og får ikke stemme ved stortingsvalg i Norge. (!) Dette får en til å tenke; er det riktig at en med utenlandsk statsborgerskap og som er/var en ivrig forkjemper for innvandrerne, skal sitte i en av landets viktigste stillinger og avgjøre hvem som skal få bli norske statsborgere?
Avgåtte direktør Trygve Nordbys siste avgjørelser skal som nevnt granskes, men det er ikke fritt for at en begynner å lure når en leser (VG, 8. april 2006) hvem noen av granskerne er: Bjørn Solbakken, tidl. statssekretær for Aud Inger Aure (KrF) og Odd Einar Dørum(V). Har tidligere jobbet nært Manuela Ramin-Osmundsen og Trygve Nordbys kone, Vigdis Vevstad. Solbakken ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som har utredet og skal utarbeide forslag til en ny utlendingslov (i samme utvalget satt også Ramin-Osmundsen frem til hun ble valgt til ass. UDI-direktør i 2002). En av utvalgets andre medlemmer er Trygve Nordbys kone Vigdis Vevstad. Hennes private firma - Vevstad Consulting - har hatt en rekke oppdrag for UDI i den perioden Trygve Nordby var UDI-direktør!
Mitt spørsmål i denne forbindelsen er følgende: Hvem skal granske granskerne? Tilliten til myndighetene i utlendingssaker har vært tynnslitte i mange år, og med den utvikling vi har sett i det siste, er den blitt helt borte. Krav til habilitet ser dessverre ut til å ha blitt et ukjent begrep i de kretser.
Erling Dragseth,
Rensvik

menuessai.gif

 
Vigdis VEVSTAD 
E-mail : vvestad@online.no 

Vigdis Vevstad has a PhD in law.
Since 2002 she has worked as an independent adviser and managed her own consultancy firm which cooperates with the Institute for social Research in Oslo. She has previously held different positions at UNHCR, the Ministry of Foreign Affairs, the Directorate of Immigration, the Norwegian Refugee Council (NRC) etc.

Vigdis Vevstad undertakes work as e.g. lecturer at the University of Oslo and Trondheim, the Ministry of Foreign Affairs, the Directorate of Immigration, UNHCR, etc. She undertakes research assignments for e.g.the Ministry of Labour and Social Inclusion (AID), the Directorate of Immigration and the law committee on a new Immigration Act.
 

Her most recent and important publications include: 

  • ”Norges Rolle i utvklingen av et felles europeisk asylsystem” (Norway’s role in the Development of a common European asylum System), Nordic Journal of Human Rights vol:25 No:1, 2007.
  • “Utvikling av et felles europeisk asylsystem – Jus og politikk” (Development of a common European Asylum system –Law and politics) Universitetsforlaget, 2006.
  • ”Flykningekonvensjonen artikkel 1 C-F ” (Article 1 C-F of the Refugee Convention of 1951) Co-written with Terje Einarsen og Elin Skaar. AID artikkel serie, 2006. CMI Report R 2006:2.
  • ”Norwegian proposal to clarify refugee status” Forced Migration Review, 23. May, 2005
  • "Refugee Protection: A European Challenge", Tano Aschehoug, Oslo, 1998.
  • “Europeisk flykningsbeskyttelse er ikke god nok: Nytenkning må til” (European refugee protection is not good enough: New efforts required) article in the book ”Innvandringspolitikk og utlendingslov –samtidens klagemur” Turid Heiberg (editor) Fagbokforlaget,1998
.
 
________________________________________________________

eusoknaden_edit.jpg

____________________________________________________________

Nyregistrering
Navn/foretaksnavn: TRANGO I AS
Organisasjonsnummer: 988 120 928
Forretningsadresse: Østeråsbakken 30
 1361 ØSTERÅS
Kommune: BÆRUM
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Vedtektsdato: 04.04.2005
Formål: Investere i aksjer, eiendom og hester og virksomhet som står i
 forbindelse med dette.
Kapital: NOK 100.000,00
Daglig leder: Sten-Arthur Sælør
Styre: 
  Styrets leder: Sten-Arthur Sælør, Østeråsbk 30, 1361 ØSTERÅS
  Varamedlem: Maria Christine Collett Sælør
Revisor: Org.nr 986 294 511 SIGNARE AS, Sørkedalsveien 10 B, 0369 OSLO
Signatur: Styrets leder alene.

Foretaksregisteret 03.05.2005

Kodenavn Haavmåke - Dobbeltagent Svein Lamark

"Visjonsgruppen" - Mektig gutteklubb fra Lier

Enter supporting content here

Free counter and web stats