Make your own free website on Tripod.com

Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk

Kodenavn Havmåke

Home | ECHR | Konsesjonen | Eierskapstilsynet | Herman Berge v. Amelia Riis | Herman Berge v. Rønnov | FinanceCredit | Ytringsfriheten | - Jeg ble lurt av TV 2 | TV2 - Norge i dag

Dobbeltagent Svein Lamark

kodenavn_haavmake_front1.jpg

kodenavn_haavmake_39.jpg
Åge Danielsen

kodenavn_haavmake_41.jpg
Åge Danielsen

kodenavn_haavmake_54.jpg
Melbu Fiskeindustri, Røkke

kodenavn_haavmaake_56_1.jpg
... resident Kosjljakov styrte kontakten med Thorbjørn "Juri" Jaglands

2. Dobbeltagent Svein Lamark - kontraspionasjesjef Tor Hallingstad i overvåkingspolitiet

3. "Min egen sikkerhetsvurdering"

4. Dobbeltagent Svein Lamark - Per Gammelgård

Sjefen som kom inn fra kulden

Per Gammelgård, Tor Hallingstad , Svein Lamark og Per Paust

__________________________________________________________

156 sier hysssj

SV er alene om å stille kritiske spørsmål til regjeringen etter «Lamark-saken», som har resultert i sju utvisningssaker fra Norge og Russland. Men partiet får ikke svar. Regjeringen har full støtte fra alle de øvrige 156 stortingsrepresentantene.

De andre partiene finner ingen grunn til å få belyst POTs arbeidsmetoder og uklarhetene som har dukket opp i kjølvannet av Lamark-saken.

Dagbladet kontaktet i går Ap-leder Thorbjørn Jagland for å få svar på følgende spørsmål:
- Mener du at de siste dagenes avsløringer av Lamark-saken er et bevis på at arbeidet med å rydde opp i de hemmelige tjenester - gjennom Lund-kommisjonens undersøkelser og rapport - har vært vellykket?

Vendepunktet
Svaret fra Jagland lyder slik:
- Jeg finner det ikke riktig å ta opp denne saken nå. Jeg venter med å svare på spørsmål knyttet til POT til Danielsen-utvalget legger fram sin rapport om 14 dager.
Etter regjeringsskiftet har kritikken av overvåkingspolitiets arbeid fordunstet. Det er ikke lenge siden situasjonen var en helt annen.
Da dannet Høyre, sentrumspartiene og SV en allianse mot Ap og forlangte en utlufting av de hemmelige tjenester og Ap's mangeårige samarbeid med disse.
Etter først å ha protestert mot at Stortinget oppnevnte sin egen granskningskommisjon, støttet etter hvert Thorbjørn Jagland dette arbeidet. Han foreslo blant annet at Berge Furre skulle bli medlem av kommisjonen.
Jagland markerte en klar holdning da det viste seg at POT hadde foretatt undersøkelser rundt Berge Furre i den tida han var kommisjonsmedlem. Jagland viste da en handlekraft som mange siden har kritisert ved å la tidligere justisminister Grete Faremo ta det politiske ansvaret og forlate regjeringen.
Nå ser den gamle orden ut til å være gjenopprettet i sikkerhetspolitiske spørsmål. SV står alene igjen på valen med ubesvarte spørsmål. Regjeringen, Høyre og Ap toer alle sine hender.

Avvist
Gårsdagens spørretime på Stortinget viser hvilken stemning som råder. SV-leder Kristin Halvorsen ønsket å få svar på aktuelle spørsmål knyttet til agentsaken.
Hun nådde ikke fram fordi statsminister Kjell Magne Bondevik på forhånd hadde plukket ut fire statsråder til ukas muntlige spørretime.
Ingen av dem har hatt noe med POT-saken å gjøre. Landbruksminister Kåre Gjønnes, som ble bedt om å svare, hadde lite å si. Og Halvorsens forsøk på oppfølging ble klubbet ned av stortingspresident Hans J. Røsjorde (Frp).
Halvorsen finner det oppsiktsvekkende at ingen av de øvrige 156 stortingsrepresentantene ønsker nærmere informasjon om en brennhet sak med store utenrikspolitiske konsekvenser.
I den offentlige krangelen mellom agent Lamark og POT-sjef Per Sefland henger flere ubesvarte spørsmål i lufta.
På Stortinget viser alle partier - med unntak av SV - til at POT-saken er regjeringens ansvar. Slik begrunner de sin taushet.

DAGBLADET

________________________________________________________

Innst.S.nr.232 (1998-1999)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding for 1998 fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
 

1.3 Politiets overvåkingstjeneste (POT)

       Utvalget har i 1998 gjennomført 7 inspeksjoner i Overvåkningssentralen (OVS). Det er gjennomført inspeksjoner ved 2 av POTs regionsentraler og av to POT-enheter på distriktsnivå, samt av POT-enheten hos Sysselmannen på Svalbard. Utvalget har nå gjennomført inspeksjon ved samtlige regionsentraler.

       Utvalgets inntrykk er at de omstillingsprosjektene som er igangsatt, jf. årsmeldingen for 1997, har blitt fulgt opp og at gjennomføring skjer relativt raskt. Spesielt nevnes skillet mellom etterforsking og forebyggende arbeid hvor det er etablert en egen retts- og påtaleenhet i OVS som bidrar til å opprettholde fokus på dette skillet.

Lamark-saken

       I henholdt til utvalgets instruks § 4 første ledd falt Lamark-saken i utgangspunktet utenfor kontrollområdet til EOS-utvalget da utvalgets kontroll ikke omfatter « utlendinger hvis opphold er knyttet til tjeneste for fremmed stat ». Utvalget fant det imidlertid riktig å gjennomgå saken på bakgrunn av den offentligheten saken fikk og de påstander som ble fremsatt, jf. kontrolloven § 2 og § 3. Et viktig formål var også å få brakt på det rene om etterforskingen av saken hadde berørt enkeltpersoner som omfattes av utvalgets kontrollansvar.

       Etter de undersøkelser som er gjort, har utvalget ikke funnet grunnlag for å anta at annet enn rent faglige vurderinger lå til grunn for overvåkingssjefens beslutning om å oversende saken til departementet med forslag om utvisning, og for valg av tidspunkt. Det viste seg at etterforskingen heller ikke hadde berørt andre enkeltpersoner på en måte som ga grunnlag for videre undersøkelser.

       Saken aktualiserer også spørsmål om forholdet mellom EOS-utvalgets og Sefos oppgaver. I praksis vil utvalget være tilbakeholden med å gå inn i saker som naturlig hører under Sefo.

       Årsaken til at OVS ikke informerte utvalget om Lamark-saken var at OVS mente saken ikke var omfattet av orienteringsplikten når etterforskningen var rettet mot personer som gjorde tjeneste for en fremmed stat. Utvalget fant ikke grunnlag for å rette kritikk mot denne vurderingen. Det kan imidlertid ha uheldige konsekvenser for kontrollen dersom det heller ikke blir gitt en viss generell informasjon om slike saker. Utvalget skal være orientert om den løpende virksomhet i tjenestene, og hvor det foreligger særlige grunner, kan utvalget også utøve kontroll i saker som i utgangspunktet ligger utenfor kontrollområdet. Utvalget har på denne bakgrunn bedt overvåkingssjefen om at det heretter blir gitt en viss generell informasjon også om denne type saker.

Sideregistre i POT

       På initiativ fra overvåkingssjefen ble utvalget orientert om at det var etablert flere edb-baserte interne arbeidsregistre/sideregistre ved avdelinger i OVS. De aller fleste var rene personregistre, opprettet fra 1990 og fremover. Disse synes ikke å ha vært kjent for Lund-kommisjonen, derimot fremgår det av Danielsen-utvalgets innstilling ( NOU 1998:4 ), at de var blitt orientert om sideregistrene. Registre som hadde vært ukjent for ledelsen ved OVS, og som man var blitt først oppmerksom på gjennom arbeidet til en intern prosjektgruppe som hadde i oppgave å se på registreringspraksis. Registrene fungerte som arbeidsverktøy med midlertidig registrering, hvor opplysninger ble nedtegnet og oppbevart i første fase inntil det kunne tas stilling til om de enten skulle overføres til POTs sentrale arbeidsregister (NCR) eller slettes. OVS anførte å ha anledning til å foreta denne type midlertidige registreringer for verifisering og kvalitetssikring, men erkjenner at prosjektgruppens funn viste at praksis hadde gått lenger enn hva som var nødvendig ut fra et slikt formål. Også ved enkelte regionale og lokale ledd i POT var det i en viss utstrekning etablert sideregistre.

       Utvalgets gjennomgang av prosjektgruppens rapport viser at enkelte registre hadde et nokså stort omfang med registreringer som til dels var flere år gamle.

       Det er alvorlig når det viser seg at det skjer en nokså omfattende registrering utenfor NCR, som ikke har vært underlagt kontroll, verken internt eller eksternt. Utvalget oversendte OVS en liste over klagesaker som var avsluttet, og disse ble sjekket mot sideregistrene. Det viste seg at det på flere navn var registreringer i sideregistre, men etter at disse var nærmere gjennomgått, kunne utvalget konkludere med at opplysningene ikke ga grunnlag for å endre konklusjon eller foreta videre undersøkelser i noen av sakene. Nye klagesaker sjekkes rutinemessig også mot sideregistrene. Rapporten resulterte i utarbeidelse av et nytt registreringsrundskriv for POT i samarbeidet med Justisdepartementet. Arbeidet med rundskrivet er forsinket. Utvalget vil i første halvår 1999 se nærmere på de enkelte sideregistre i OVS, mens det i regionale og lokale ledd vil følges opp ved de ordinære inspeksjoner.

http://www.stortinget.no/inns/1998/199899-232-001.html

Enter supporting content here

Free counter and web stats